Eddig 2 482 369 770 Ft kárt derítettünk fel.

Általános Szerződési Feltételek

 

A Voltetorve.hu Kft-vel a www.voltetorve.hu honlapon

keresztül kötött szerződésekre


1. Definíciók


a) „ÁSZF”: jelen általános szerződési feltételeket jelenti.


b) „Egyenleg”: a jelen ÁSZF 5.1 pontja szerinti, az Ügyfél virtuális folyószámláján mutatkozó egyenleget jelenti.


c) „Gépjárműpiac szereplői”: mindazon hazai gépjármű piacon résztvevő szolgáltatók csoportja, melyek egy esetleges gépjármű kapcsán kár- és/vagy javítási kalkulációt végeznek.


d) „Fél” és „Felek”: az ÁSZF alkalmazásában Szolgáltató és az Ügyfél egyenként és együttesen.


e) „Honlap”: a Szolgáltató által létrehozott, működtetett és az Interneten www.voltetorve.hu domain név alatt elérhető oldal.


f) „Kárelőzmény:” jelenti a Szerződésben megjelölt gépjármű tekintetében a gépjárműpiac szereplői által átadott adatösszességet, mely alapján megállapítható, hogy a gépjárműre készült-e Kárkalkuláció.


g) „Kárkalkuláció”: olyan, a Szerződésben meghatározott gépjárművel összefüggő esemény, amely alapján a gépjárműpiac szereplőinek bármelyike, javításra és/vagy kárfelmérésre vonatkozó megrendelést kapott.


h) „Kérvény”: jelenti a Szerződés megkötése során, a Honlapon megtalálható és az Ügyfél által kitöltendő adatlapot, mely a Szerződéses árajánlatot, a gépjármű azonosító adatait tartalmazza.


i) „Munkanap”: Minden hétfőtől péntekig reggel 9 órától délután 18 óráig tartó időszak, kivéve a nemzeti ünnepeket, munkaszüneti napokat, továbbá minden év december 24-től a következő év január 2-áig tartó időszakot.


j) „Munkaóra”: Munkanapokra eső órák reggel 9 és 18 óra között.


k) „Regisztráció”: A Szerződés megkötéséhez szükséges az ÁSZF 2.1 b) pontja szerinti felhasználói adatok megadását és felhasználói fiók létrehozását jelenti, melyet az Ügyfél a Honlap megfelelő linkjének hibátlan kitöltésével tehet meg.


l) „Személyes Azonosító Adatok” az Ügyfél által a Regisztráció során megadott adatokat jelenti.


m) „Szerződés”: az Ügyfél által a Honlapon a Kérvény kitöltésével benyújtott megrendelés Szolgáltató általi elfogadásával létrejövő vállalkozási jogviszony.


n) „Szolgáltató”: a Voltetorve.hu Kft.-t jelenti, mely a magyar törvények szerint jogszerűen létrejött korlátolt felelősségű társaság, amely a jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben meghatározott szolgáltatások nyújtásához rendelkezik minden szükséges engedéllyel (székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 15. Fszt. 7. a.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-280080).


o) „Szolgáltatási Díj”: jelenti a Szerződés alapján az Ügyfél által a Szolgáltató részére a Szolgáltatásért teljesítendő ellenértékét, melyet az Ügyfél köteles megfizetni a Szolgáltatónak és melynek mindenkor alkalmazandó mértéke a Honlapon folyamatosan elérhető módon közzé van téve. A Honlapon feltüntetett Szolgáltatási Díj bruttó összeg


p) „Ügyfél”: a Honlapon a Szerződés megkötése érdekében regisztrált természetes és jogi személy valamint jogi személyiséggel nem rendelkező jogképes szervezet.


2. A Szerződés Megkötésének Folyamata. A Szerződés Létrejötte


2.1 Az Ügyfél a Honlapon kezdeményezheti a Szerződés megkötését. A Szerződés megkötésének folyamata a következő:


a) Az Ügyfél a Honlapon hiánytalanul kitölti a Kérvényt, mely tartalmazza a gépjármű lényeges adatait annak érdekében, hogy a gépjárművet azonosítani lehessen. Az Ügyfél számára a Honlapon a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a Kérvényen feltüntetett adatokat az Ügyfél leellenőrizhesse, mielőtt a kitöltött Kérvényt eljuttatja a Szolgáltatónak. A Kérvény leellenőrzését követően az Ügyfél elektronikusan eljuttatja a Szolgáltató részére a Kérvényt. Az Ügyfél a Kérvény kitöltésével és elküldésével elismeri, hogy a hibátlanul kitöltött Kérvény Szolgáltató általi kézhezvétele megrendelésnek minősül, és annak Szolgáltató általi elfogadása a Szerződés létrejöttét eredményezi. Az Ügyfél köteles megbizonyosodni a Kérvényen feltüntetett adatok helyességéről. Szolgáltatót a Kérvényen szereplő adatok tekintetében semmilyen felelősség nem terheli.


b) A 2.1. a) pontban írtakat követően, amennyiben még korábban nem tette meg, az Ügyfél az azonosításához és a szerződéskötéshez szükséges alábbi adatokat köteles megadni, és a Honlapon egy felhasználói fiókot létrehozni:


(i) Név;

(ii) Lakcím (székhely);

(iii) Email cím;

(iv) Jelszó;

(v) Telefonszám.

(vi) Számlázási név (opcionális);

(vii) Számlázási cím (opcionális);

(viii) Adószám (opcionális).


  1. A Kérvény kitöltését és a Regisztrációt követően az Ügyfél köteles, amennyiben azt még korábban nem tette meg, Egyenlegét az 5.1 pont rendelkezései szerint feltölteni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben PayPal rendszerrel vagy bankkártyával kívánja Egyenlegét feltölteni, úgy a Kérvény, és ennek megfelelően az Ügyfél megrendelése addig nem jut el a Szolgáltatóhoz, amíg az Ügyfél Egyenleg feltöltési kötelezettségének eleget nem tett. Az Egyenleg feltöltéssel egyidejűleg az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy a Szolgáltató a Kárelőzmény beszerzését megkezdheti, és tudomásul veszi, hogy a Kárelőzmény Ügyfél részére történő átadását követően a Szerződéstől történő elállási jogát elveszíti.


d) A Szolgáltató a kitöltött Kérvény kézhezvételét követő 48 Munkaórán belül köteles válaszolni az Ügyfél 2.1.a) pontjában rögzített megrendelésére, az Ügyfélnek a Regisztráció során feltüntetett elektronikus elérhetőségi címére küldött válasz e-maillel. Amennyiben a Szolgáltató elmulasztja a jelen pontban meghatározott határidőt, úgy az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól. Amennyiben a Szolgáltató a Kérvény kézhezvételét követő 48 órán belül elfogadja válaszlevelében az Ügyfél ajánlatát, úgy ezen válaszlevél Ügyfél általi kézhezvételével jön létre a Szerződés a Kérvényben, a Regisztrációban és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Szerződés rendelkezései között eltérés lenne, úgy a Szerződésben foglalt rendelkezések tekintendők irányadónak.


3. A Szerződés hatálya és Megszűnése


3.1 A Szerződést a Felek határozott időre, a Kérvény szerinti megrendelés elfogadását tartalmazó értesítés Ügyfél általi kézhezvételétől számítva a Szerződés Felek általi teljesítéséig terjedő időre kötik.


3.2 A Felek a 3.3 pont rendelkezései kivételével, egyoldalú jognyilatkozattal a Szerződést nem jogosultak megszűntetni.


3.3 A Szerződéstől bármelyik Fél az Ügyfél Regisztrációja során megadott, illetőleg a Szolgáltató Honlapon feltüntetett e-mail címére címzett elektronikus levéllel jogosult azonnali hatállyal elállni, ha a másik Fél a Szerződésből eredő lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, így különösen a Szolgáltató azonnali hatállyal elállhat a Szerződéstől, ha az Ügyfél:


a) a Szolgáltató írásbeli értesítése ellenére sem tölti ki megfelelően a Kérvényt;

b) a Szolgáltató írásbeli értesítése ellenére sem tölti fel az Egyenleget a Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napon belül annak érdekében, hogy az teljes egészében fedezze a Szolgáltatás Díjat;

c) nyilvánvalóan téves, hibás, hamis, vagy hamisított adatot közöl Szolgáltatóval;

d) a Szolgáltatást bizonyíthatóan továbbértékesítési célból veszi igénybe, és ezt a tényt nem közli Szolgáltatóval, illetve ahhoz Szolgáltató nem járul hozzá;

e) valószínűsíthetően a Szolgáltató szerzői jogvédelem alatt álló tulajdonát bitorolja.


3.4 A Szerződés megszűnik annak Felek általi teljesítésével.


4. Szolgáltatás4.1 A Kérvény Szolgáltató általi 2.1 d) pont szerinti visszaigazolását követően a Szolgáltató az ÁSZF-ben rögzített időn belül és a Szerződésben meghatározott gépjármű tekintetében beszerzi a gépjárműpiac szereplőitől a Kárelőzményt feltéve, hogy az Ügyfél a Szolgáltatási Díjat az 5. pont rendelkezéseinek megfelelően maradéktalanul megfizette.


4.2 Amennyiben az Ügyfél hibátlanul kitöltötte a Kérvényt, és a Szolgáltatási Díjat megfizette, úgy a Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott gépjármű teljes Kárelőzményét beszerzi a Gépjárműpiac szereplőitől.


4.3 A Szolgáltató az Ügyféllel szemben szavatolja, hogy a Kárelőzmény mindenkor megegyezik a Gépjárműpiac szereplőinek informatikai rendszerében és adatbázisában foglalt, elvégzett tényleges kalkuláció/k adataival.4.4 A Szolgáltató köteles minden tőle telhetőt megtenni, hogy a Kárelőzményt a Gépjárműpiac szereplőitől a lehető legrövidebb időn belül, Munkanapokon a Kérvény 2.1 d) pont szerinti átvételének Szolgáltató általi visszaigazolását követő legalább 1 (egy) és legfeljebb 24 (huszonnégy) Munkaórán belül.


4.5 Amennyiben a Szolgáltató elmulasztja a 4.4 pontban meghatározott határidőben a Szolgáltatás teljesítését, az Ügyfél jogosult a Szerződéstől a 3.3 pont rendelkezései szerint azonnali hatállyal elállni.


5. Egyenleg, Díjazás, Díjfizetés módja


5.1 A Szolgáltató a Regisztrációval egyidejűleg az Ügyfél részére egy virtuális folyószámlát hoz létre. Az Ügyfél a díjfizetés érdekében köteles a Szolgáltató részére, a Szolgáltató bankszámlájára, a Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítését megelőzően legalább a Szolgáltatási Díjjal megegyező, de minimum 1.000,-Ft összeget banki átutalással, PayPal rendszerrel vagy bankkártyás fizetéssel megfizetni, melyet a Szolgáltató az ügyfél virtuális folyószámláján tart nyilván (a továbbiakban: „Egyenleg”). Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Egyenleg nem kamatozik. Az Ügyfél jogosult írásban, emailen bármikor a felhasználatlan Egyenleg visszatérítését kérni a Szolgáltatótól, melyet a Szolgáltató az Ügyfél írásbeli kérésétől számított 5 (öt) Munkanapon belül teljesít az Ügyfél által a virtuális folyószámlára eszközölt legutolsó fizetéssel megegyező módon, mindenféle banki, vagy egyéb költség levonása nélkül. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a fent nevezett fizetési módok elégtelenségéből vagy hibájából adódó károkért.


5.2 A Felek kijelentik, hogy az Egyenleget a Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírásával tekintik megfizetettnek.


5.3 A Szolgáltatási Díj mértéke a Szerződés megkötése időpontjában a Honlapon elérhető díjtáblázat szerint számítandó.


5.4 A félreértések elkerülése érdekében a Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a mindenkor alkalmazandó díjtáblázat folyamatosan elérhető legyen a Honlapon.


5.5 A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatási Díj megfizetése az Egyenlegből történik. Amennyiben az Egyenleg a Szolgáltatási Díjnál kevesebb, és azt az Ügyfél 30 (harminc) napon belül nem egészíti ki a Honlapon aktuálisan feltüntetett díjtáblázatban szereplő díj mértékéig, úgy a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől a 3.3 pont rendelkezései szerint elállni.


6. Egyedi árajánlat


6.1 Amennyiben az Ügyfél több gépjármű tekintetében kívánja igénybe venni a Szolgáltatást, jogosult kérni a Szolgáltatót egyedi Szolgáltatási Díj megállapítására. Ebben az esetben az árajánlat megküldését megelőzően az Ügyfél e-mailen a Szolgáltató voltetorve@voltetorve.hu e-mail címén, illetve a Honlapon e célból mindenkor közzétett más elektronikus elérhetőségen jogosult felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval egyedi árajánlat egyeztetése céljából. Az egyedi árajánlat alapján kötött Szerződésekre a jelen ÁSZF a Felek külön megállapodásában foglalt értelemszerű eltérésekkel alkalmazandó.


7. Számlázás


7.1 A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásról annak teljesítésével egyidejűleg számlát kiállítani és azt az Ügyfél részére elektronikusan megküldeni. Amennyiben az Ügyfél kéri a számla papír alapú megküldését is, úgy azt a 4.1 pont szerinti utasításával egyidejűleg köteles Szolgáltató felé jelezni megjelölve a számla postázási címét. A postázási költséget Szolgáltató felszámítja, melyet Ügyfél az Egyenlegfeltöltés során köteles megfizetni. A postázási költség minden esetben bruttó 500 Ft. A papír alapú számla postázása kizárólag Magyarország területére történhet.


7.2. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltatási Díjról szóló számlát a Szolgáltató elektronikus úton (e-mailben) küldje meg a részére kivéve, ha erről a 7.1. pontban megjelölt módon a Szolgáltatót időben értesíti.


8. Adatkezelés


8.1 A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Szolgáltató jogosult a Szerződés teljesítése céljából az Ügyfél által megadott Személyes Azonosító Adatok kezelésére.


8.2 A Szolgáltató ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott Személyes Azonosító Adatokat csak az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény 6. § (5) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, a Szerződésből származó jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Szolgáltató Szerződésből származó jogos érdekeinek érvényesítése céljából kezeli.


8.3 A Szolgáltató kijelenti, hogy a Regisztráció során az Ügyfél által megadott Személyes Azonosító Adatokat az adatvédelmi nyilatkozatában meghatározott célból és módokon használja fel, tárolja, valamint kezeli.


9. Nyilatkozatok


9.1 A természetes személy Ügyfél kijelenti, hogy cselekvőképes állampolgár.


9.2 A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogképes szervezet Ügyfél kijelenti, hogy a megfelelő nyilvántartásban bejegyzett és törvényesen működő szervezet, és a Szerződés megkötését törvényes képviselője ilyen jogkörében eljárva kezdeményezi. Amennyiben nem az Ügyfél törvényes képviselője kezdeményezi a Szerződés megkötését, az Ügyfél vállalja, hogy a Szerződés megkötésére vonatkozó meghatalmazást is a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a Kérvény Szolgáltató részére történő megküldésével egyidejűleg.


9.3 Az Ügyfél vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt más, a jelen ÁSZF és a Szerződés által szabályozott Szolgáltatás nyújtójának nem ad megbízást a Szerződés hatálya alá tartozó Szolgáltatás elvégzésére, illetve harmadik személlyel ilyen tartalmú szerződést nem köt ezen időszak alatt.


9.4 Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy a Szolgáltatás nyújtása során rendelkezésére bocsátott információkat azok továbbértékesítése céljából nem használja fel. Az Ügyfél minden esetben köteles a Szolgáltatót a Kérvény Szolgáltató részére történő megküldésével egyidejűleg értesíteni arról a tényről, hogy ha a gépjárművek értékesítésével üzletszerűen foglalkozik, és a Szolgáltatást saját értékesítési tevékenysége során kívánja felhasználni.


9.5 A Szolgáltató kijelenti, hogy törvényesen bejegyzett és működő korlátolt felelősségű társaság, mely a Szolgáltatás nyújtására megfelelő engedéllyel, szakképesítéssel, a Szolgáltatások kimagasló minőségű nyújtásához szükséges infrastruktúrával rendelkezik.


10. Felelősség


10.1 Az Ügyfél ezennel kifejezetten vállalja, hogy a Szolgáltatót az alkalmazandó jog által lehetővé tett legteljesebb mértékben mentesíti és megóvja, valamint kártérítést fizet számára valamennyi felmerült vagy jövőben felmerülő igény, kötelezettség, felelősség, kereset, per, eljárás, vizsgálat, ítélet, határozat, veszteség, kár, díj, kiadás és bármiféle költség tekintetében, mely abból ered, hogy az Ügyfél téves, hibás, hamis vagy hamisított adatot adott meg a Szolgáltatónak a Szerződés megkötése során.


10.2 A Szolgáltató ezennel kifejezetten vállalja, hogy az Ügyfelet mentesíti és megóvja, valamint kártérítést fizet számára valamennyi felmerült vagy jövőben felmerülő igény, kötelezettség, felelősség, kereset, per, eljárás, vizsgálat, ítélet, határozat, veszteség, kár, díj, kiadás és bármiféle költség tekintetében, mely abból ered, hogy a Szolgáltató a Személyes Azonosító Adatok kezelése során nem megfelelően járt el.


10.3 Az Ügyfél tudomással rendelkezik arról, hogy a Kárelőzmény adatai harmadik felektől kerül beszerzésre, és ezen információ a Szolgáltató részére a hibátlanság szavatolása nélkül érkezhet, ezért a Szolgáltató a Kárelőzményben rögzített adatok hibátlanságáért nem vállal felelősséget. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget bármely kárért, veszteségért, költségért, vagy más kötelezettségért melyek ezen harmadik felek által szolgáltatott adatok valótlanságából származnak. Így különösen az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Voltetorve.hu szolgáltatás nem nyújt teljes bizonyosságot a következők tekintetében és emiatt a Szolgáltató:


a) semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a Kárelőzményben rögzített Kárkalkulációhoz tényleges kár vagy káresemény is kapcsolódik vagy kapcsolódott (egy káreseményhez esetenként több kalkuláció is kapcsolódhat, így a kalkulációk száma nem feltétlenül egyezik meg a károk számával, sőt: elméletileg történhet kártól teljesen függetlenül is kalkuláció);


b) semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy minden káresemény szerepel a Szolgáltató által kapcsolatban álló gépjárműpiaci szereplők rendszereiben, illetőleg az általuk használt adatbázisokban, és így a Kárelőzményben (előfordulhat, hogy valamely káresemény kapcsán nem a Szolgáltató által elérhető adatbázisokban végeztek Kárkalkulációt; olyan eset is lehetséges, hogy Kárkalkuláció nélkül végeztek javítást egy gépjárművön);


c) semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a kárrendezés során kifizetett összeg pontosan egyezik a Kárelőzményben rögzített Kárkalkuláció eredményével;


d) semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a Kárelőzményben feltűntetett károk javítása megtörtént.


Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jelen 10.3 pontban foglaltakkal kapcsolatosan bármely helytállási kötelezettsége a szolgáltatás természetéből eredően kizárt, sem a Voltetorve.hu szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, sem harmadik személyekkel szemben ezen körülmények nyomán felmerült károkért helytállni nem tartozik.


10.4 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Voltetorve.hu honlapon bármely, harmadik személyek nevében megjelenő, útmutatásért, javaslatért, vagy más információért, illetve szolgáltatásnyújtás igénybevételére történő felhívásért a Szolgáltató semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal. Habár a Szolgáltató minden kereskedelmileg ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az az információ pontos, a Szolgáltató mégsem vállal felelősséget bármely veszteségért, kárért, költségért, vagy egyéb kötelezettségért, amelyet az Ügyfél vagy harmadik fél szenved el a fentiekből eredően.


10.5 A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél informatikai rendszerének biztonságáért, az adatok azon történő továbbításáért, vagy bármely kárért vagy veszteségért, amely Ügyfél telekommunikációs, vagy adattovábbítási rendszerszolgáltatójának hibájából ered. A Szolgáltató nem felelős az internet elérhetetlensége, vagy az adatok interneten történő késedelmes továbbításából eredő károkért vagy veszteségekért.


10.6 A Szolgáltató nem felelős bármely közvetlen vagy közvetett kárért, ha a Szolgáltató ezen veszteség vagy kár felmerülésére figyelmeztette az Ügyfelet, és az Ügyfél nem tette meg azokat az ésszerű és elvárható intézkedéseket, melyek a károk és veszteségek csökkentéséhez szükségesek.


10.7 A Szolgáltató nem felelős a Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtással összefüggésben (i) az Ügyfélnél elmaradt vagyoni előnyért, (ii) az Ügyfélnél felmerült bármely közvetett, különös, járulékos, vagy következményi kárért és veszteségért, (iii) az Ügyfél jó hírnevének sérelméért, (iv) az ügyfél elpazarolt idejéért, valamint (v) az Ügyfélnél a Szolgáltató által átadott adatok elvesztéséért vagy megsemmisüléséért.


10.8 A Szolgáltatót a Szerződés alapján terhelő mindennemű felelősség nem haladhatja meg az Ügyfél által a káreseménnyel érintett szolgáltatásért fizetett Szolgáltatási Díj összegét. A Szolgáltató Szerződés szerinti felelőssége kizárólag a közvetlen károkra vonatkozik, és nem terjed ki semmilyen közvetett, különös vagy következményes kárra, üzlet vagy eredmény elvesztésére.


11. Panaszkezelés


11.1 A Szerződés szerinti szolgáltatással kapcsolatos észrevételeket, panaszokat a Szolgáltató emailben eljuttatott levélben, írásban fogad. Az észrevételeket, panaszokat a Szolgáltató azok átvételét követően a lehető leghamarabb igyekszik írásban megválaszolni, és válaszát az Ügyfélnek email levélben a megadott email címre eljuttatni.


11.2 Fogyasztói panasz esetén az Ügyfél a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál tehet bejelentést, az alábbi címen: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 1088 Budapest, József krt. 6., Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20., Telefon: +36 1 459 4800, Internet cím: www.nfh.hu.


11.3 A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója, ilyen kódex rendelkezései rá nem irányadók.


11.4 A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat az Ügyfél és a Szolgáltató közötti, a Szerződés szerinti szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, melynek eljárását az Ügyfél akkor kezdeményezheti, ha azt megelőzően a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a panaszügy rendezését. A békéltető testület határozata nem érinti az Ügyfél azon jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.


11.5 A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik. Ha ilyen rendezés nem vezetne eredményre, a Felek az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.


12. Egyéb Rendelkezések


12.1 Szolgáltató a jelen ÁSZF-et az Ügyfél megrendelését megelőzően olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára az ÁSZF elolvasását és letöltését, valamint annak változatlan formában és tartalommal történő későbbi megjelenítését.


12.2 A Felek ezennel kifejezetten elismerik, hogy a jelen ÁSZF a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és a két dokumentum együttesen és egymásra vonatkoztatva tartalmazza a Felek megállapodását.


12.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Amennyiben az ÁSZF módosítására a Szerződés hatálya alatt kerül sor, a Felek jogviszonyára a Szerződés megkötésének időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak.


12.4 A Honlap teljes tartalmát szerzői jog védi. Az itt szereplő adatok, információk, grafikus ábrák, képek, logók, szoftverek, digitális tartalmak a Szolgáltató tulajdonát képezik, és csak személyes felhasználásra szolgálnak. Minden ezen túlmenő felhasználás, különös tekintettel azok adatbázisokba történő rögzítése, sokszorosítása és a reklámcélú felhasználás bármely formája, valamint harmadik félnek történő továbbítása – részben vagy átdolgozott formában is – a Szolgáltató beleegyezése nélkül tilos.


12.5 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint minden egyéb kapcsolódó jogszabály rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.